ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Projekt wzorniczy wraz z etapem inwestycji celem wdrożenia technologii Inteligentnej Półki Surge Cloud sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców (wniosek nr POIR.02.03.05-30-0018/18 ), Surge Cloud Sp z o. o. ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór wykonawcy następujących usług doradczych realizowanych w ramach w/w projektu:

Opis przedmiotu zamówienia

Etap I – Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego – innowacyjnej półki sklepowej.

Celem niniejszej usługi jest opracowanie niezbędnych założeń dla nowego projektu wzorniczego. W ramach niniejszej usługi planuje się przeprowadzenie:

 • analizy funkcji produktu – polega na weryfikacji założonych przez wnioskodawcę funkcji produktu. Na podstawie określonej grupy odbiorców, opisie urządzenia, zakładanej cenie detalicznej, założonej wielkości i wyobrażeniu o wyglądzie urządzenia, sprawdzane są aktualne lub podobne rozwiązania istniejące na rynku, ich pozytywne oraz negatywne cechy wskazywane przez Klientów,
 • analizy wykonalności – polega na określeniu możliwości wytworzenia danego produktu, bazując na aktualnych założeniach co do sposobu działania, funkcji produktu, parametrach pracy, założonej wielkości lub innych warunkach zewnętrznych w których urządzenie ma pracować,
 • analizy materiałowej – polega na określeniu i wybraniu materiałów, z których mogą powstawać elementy urządzenia,
 • analizy technologii wytwarzania – polega na określeniu w oparciu o założenia biznesowe w zakresie kosztu wytworzenia, liczby produkowanych urządzeń, czasu wytworzenia, parametrach fizycznych poszczególnych elementów urządzenia, niezbędnej dokładności i powtarzalności/trwałości poszczególnych elementów technologii produkcji poszczególnych elementów i możliwe/niezbędne procesy ich obróbki.

Realizacja powyższych usług doradczych stanowi podstawę, na której oparte zostaną dalsze działania projektowe. Efektem usługi jest wytypowanie odpowiednich materiałów, parametrów i funkcjonalności urządzenia, które posłużą do stworzenia szkiców koncepcyjnych oraz będą stanowić brief dla Etapu II na podstawie którego będą tworzone koncepcje wizualne.

Przewidywany termin realizacji Etapu I:
do 28.02.2019

Etap II – Opracowanie projektów i prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego produktu – innowacyjnej półki sklepowej.

Działania będą polegały na opracowaniu koncepcji wzorniczej (wizualnej), koncepcji mechanicznej oraz opracowanie prototypu nowego produktu w trzech wariantach: półka dla regału zwykłego, półka dla regału chłodniczego, półka do witryny chłodniczej oraz przeprowadzeniu niezbędnych testów i obliczeń wytrzymałościowych, umożliwiających wdrożenie produktu do produkcji.

Etap ten będzie obejmował następujące usługi doradcze:

 • opracowanie koncepcji technologicznej i materiałowej zestawu produktów dla 3 wariantów półek,
 • przygotowanie szkiców koncepcyjnych,
 • przygotowanie wizualizacji koncepcyjnych – minimum 2 koncepcje dla każdego wariantu,
 • opracowanie polityki materiałowej dla wybranych koncepcji,
 • przygotowanie realistycznych wizualizacji „hero shots” dla wybranych koncepcji,
 • opracowanie prototypów funkcjonalnego/mechanicznego dla każdego z trzech rodzajów półek,
 • testy rozwiązania,
 • stworzenie dokumentacji technicznej w postaci modelu 3D w formacie STEP, IGS, XT lub dokumentacji technicznej w postaci rysunków technicznych 2D, umożliwiających wdrożenie produktu do produkcji.

Przewidywany termin realizacji etapu II:
do 31.12.2019

Etap III – Usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu – innowacyjnej półki sklepowej.

Celem niniejszej usługi jest opracowanie w zakresie wyboru technologii wytwarzania zgodnej z planem rozwoju produktu. W ramach niniejszej usługi zostanie określona najbardziej optymalna technologia wytwarzania pod kątem zarówno jakościowym jak i kosztowym.

Przewidywany termin realizacji etapu III:
do 31.12.2019

Warunki udziału w postępowaniu

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez:

 • Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji usług: Minimalny wymagany skład zespołu: 2 osoby przypisane do realizacji projektu. Członkowie zespołu posiadają doświadczenie w realizacji minimum 2 projektów z obszaru wzornictwa przemysłowego o łącznej wartości min. 200 tyś. zł realizowanych w przeciągu ostatnich 3 lat
 • Dysponowanie oprogramowaniem niezbędnym do realizacji usług w postaci, oprogramowania CAD 3D lub równoważnym, zapewniającym dostarczenie efektu usługi w postaci dokumentacji technicznej – modelu 3D w jednym z formatów: STEP, IGS, XT
 • Zrealizowanie minimum 2 usług o zbliżonym zakresie (pod względem technologii, efektu, branży, zakresu prac) w okresie ostatnich 3 lat o łącznej wartości usług 200 tyś. zł.
 • Dysponowanie sprzętem i urządzeniami umożliwiającymi wytwarzanie prototypów oraz elementów prototypów tj.: drukarka 3D, frezarka CNC, piły do cięcia elementów konstrukcyjnych, technologii odlewów nisko-seryjnych.

Złożą oświadczenie na ofercie o braku występowania powiązań (wzór oświadczenia
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego).

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • Złożenie oferty na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w którym wypełniono wszystkie dane obligatoryjne.
 • Złożenie wykazu spełnienia warunków dostępu – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 • Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści, których wzory znajdują się w Załączniku nr 1 do Zapytanie ofertowego:
  • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
  • Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  • Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
  • Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
  • Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   – posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
   – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Jeżeli ofertę podpisze osoba nie wskazana w dokumencie rejestrowym, wymagane jest załączenie odpowiedniego pełnomocnictwa do reprezentacji podmiotu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Sposoby składania ofert:

 1. osobiście w siedzibie firmy: Surge Cloud Sp. z o.o., ul. Bydgoska 2/10, 61-127 Poznań
 2. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Surge Cloud Sp. z o.o., ul. Bydgoska 2/10, 61-127 Poznań, godziny otwarcia biura: 9:00-17:00
 3. pocztą elektroniczną na adres mailowy: zapytania@surgecloud.co

Osoba do kontaktu: Łukasz Parafianowicz, telefon 604259170, e-mail: lparafianowicz@surgecloud.co

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 10 stycznia 2019 roku do godziny 16:00.

Kryteria oceny

Kryteria oceny ofert na wszystkie elementy zapytania ofertowego:

a) cena netto w PLN/waluta obca* – Waga: 60% – Maksymalna liczba punktów: 60
b) termin realizacji zamówienia w dniach od dnia podpisania umowy – Waga: 5% – Maksymalna liczba punktów: 5
c) ilość osób dedykowanych do realizacji usługi – Waga: 20% – Maksymalna liczba punktów: 20
d) ilość spotkań konsultacyjnych – Waga: 15% – Maksymalna liczba punktów: 15

* w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego

Punkty z oceny kryterium a) – d) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

Załączniki

Surge Cloud Spółka z o. o.

Bydgoska 2/10

61-127 Poznań

NIP: 7831734984

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18