RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Surge Cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-854), ul. Mostowa 11 lok. 4, telefon 616791141, e-mail bezpiecznedane@surgecloud.co .

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do firmy Surge Cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-854), ul. Mostowa 11 lok. 4.

 

Powodem pozyskania Pana/ Pan danych osobowych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda.

Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108 t.j.)- w szczeg. Art. 221 ust.1.

W przypadku nie podania danych nie będziemy mogli realizować wyżej wymienionego celu.

 

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zgodny z treścią wyrażonej zgody.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

osoby upoważnione przez firmę Surge Cloud Sp. z o.o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

podmioty, którym firma Surge Cloud Sp. z o.o. zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

Informujemy, że Pan/Pani jako właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od naszej firmy:

  • dostępu do swoich danych,
  • możliwości ich sprostowania/uzupełnienia,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wyrażeniu sprzeciwu do przetwarzania
  • cofnięcia zgody.

Źródło pochodzenia danych osobowych: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, tel: 22 860 70 86.